• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi 66,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Cường, thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 103 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Quốc Anh, thuộc thửa đất số 80, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 478,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Chi, thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà.
 • QĐ Thu hồi 447,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Ban, thuộc thửa đất số 9, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà.
 • QĐ Thu hồi 538,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nông Văn Giang, thuộc thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 111,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tú, thuộc thửa đất số 312, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 256,2 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tám, thuộc thửa đất số 282, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 255 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Tiến Đường, thuộc thửa đất số 97, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 176,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xuân, thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 176,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xuân, thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 160,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vân, thuộc thửa đất số 179, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 255,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Mai, thuộc thửa đất số 186, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 179,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hải, thuộc thửa đất số 176, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 166,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Phúc Long, thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 218 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hồng Thái, thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà.
 • QĐ Thu hồi 526,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đăng Hà, thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà
 • QĐ Thu hồi 212,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Ngô Thanh Tú, thuộc thửa đất số 101, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 179,6 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Công Chiên, thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 312,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Nam, thuộc thửa đất số 370, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 236,6 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Thu Hương, thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • 341-360 of 2125<  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  >