• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 23/11/2023 3:02:00 CH

 QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 1.103,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Phấy, thuộc thửa đất số 90 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 160,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Liều (Phấy), thuộc thửa đất số 76 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.425,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Nhị, thuộc thửa đất số 11, 35, 37, 38, 53, 125 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 261,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Quý Kim - Đặng Thị Liều 0837262062, thuộc thửa đất số 8 tờ bản đồ số 32(6)-2023, tại Thôn , xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 266,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Vảng (Phấu), thuộc thửa đất số 63, 64 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 471,2 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thị Triệu, thuộc thửa đất số 73 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 967,6 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Sếnh, thuộc thửa đất số 14 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 297,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa An, thuộc thửa đất số 21, 114 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 890,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn ú, thuộc thửa đất số 23, 49, 160 tờ bản đồ số 32(9)-2023 và thửa đất số 65, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 615,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Sinh, thuộc thửa đất số 53, 54 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 47, tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.914,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Chiếu, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.906,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Phúc, thuộc thửa đất số 28, 31 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 61, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.538,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Xương, thuộc thửa đất số 20 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 5.102,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Vảng, thuộc thửa đất số 20, 24, 25 tờ bản đồ số 32(8)-2023, thửa đất số 55, 69, 71, 75 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 40, 103 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.740,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Hương, thuộc thửa đất số 8, 10, 73, 94, 96, 136, 157, 161 tờ bản đồ số 32(9)-2023 và thửa đất số 76, tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.745,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Phây, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.008,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Đào Tới, thuộc thửa đất số 85, 91 tờ bản đồ số 11 (1)-2023, tại Thôn Khe Mạng
 • QĐ Thu hồi 1.793,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Hoa, thuộc thửa đất số 81, 94, 104, 105, 106 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 135,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thăng, thuộc thửa đất số 30 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 129,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Lai, thuộc thửa đất số 26 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • 381-400 of 2269<  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  >