• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Ngày xuất bản: 11/04/2023 4:50:00 CH

 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 23/2023/GPXD
1. Cấp cho:
Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Địa chỉ thường trú: Thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 615,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Sinh, thuộc thửa đất số 53, 54 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 47, tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.914,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Chiếu, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.906,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Phúc, thuộc thửa đất số 28, 31 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 61, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.538,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Xương, thuộc thửa đất số 20 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 5.102,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Vảng, thuộc thửa đất số 20, 24, 25 tờ bản đồ số 32(8)-2023, thửa đất số 55, 69, 71, 75 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 40, 103 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.740,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Hương, thuộc thửa đất số 8, 10, 73, 94, 96, 136, 157, 161 tờ bản đồ số 32(9)-2023 và thửa đất số 76, tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.745,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Phây, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.008,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Đào Tới, thuộc thửa đất số 85, 91 tờ bản đồ số 11 (1)-2023, tại Thôn Khe Mạng
 • QĐ Thu hồi 1.793,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Hoa, thuộc thửa đất số 81, 94, 104, 105, 106 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 135,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thăng, thuộc thửa đất số 30 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 129,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Lai, thuộc thửa đất số 26 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.745,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Khé (Minh), thuộc thửa đất số 48, 95, 114, 134, 135 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 791,6 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Tàn, thuộc thửa đất số 2 tờ bản đồ số 32(7)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 644,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Piền, thuộc thửa đất số 105 tờ bản đồ số 32 (9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 661,2 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Quý Tài, thuộc thửa đất số 78 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 127,0 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Khé, thuộc thửa đất số 75 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 423,2 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Liều (Pham), thuộc thửa đất số 27 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 571,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Hằng, thuộc thửa đất số 17, 19, 25, 26 tờ bản đồ số 11(3)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.351,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chung, thuộc thửa đất số 4, 26, 27, 30 tờ bản đồ số 11(5)-2023 tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.417,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chiến, thuộc thửa đất số 32, 37 tờ bản đồ số 11(3)-2023 và thửa đất số 24, tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • 341-360 of 2219<  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  >