• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi 280,2 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Hiếu, thuộc thửa đất số 346, tờ bản đồ số 108 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 160,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Cường, thuộc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 27(2) - 2022 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 184,4 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Tuyết, thuộc thửa đất số 63, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 127,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Khuyên, thuộc thửa đất số 149, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 389,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Hương, thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 109-2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 534,6 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Hoàn, thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại thôn An Hoà, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 379,3 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Hải, thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 523,4 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Ngọc Hà, thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 109-2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 341,2 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Văn Nam, thuộc thửa đất số 140, tờ bản đồ số 109-2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 237 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Thoa, thuộc thửa đất số 128, tờ bản đồ số 109-2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 186 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Thân - (chồng) Vũ Mạnh Hà, thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 109-2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 531,2 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Kiều, thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 109-2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực nút giao IC 14) (đợt 4)
 • QĐ Thu hồi 232,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Mùi, thuộc thửa đất số 66, tờ bản đồ số 42-2022 tại thôn An Hoà, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 460,7 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Minh, thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 27(1)-2022 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 122 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Đức Huấn, thuộc thửa đất số 43, 174, tờ bản đồ số 27(1)-2022 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 174 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Phú, thuộc thửa đất số 106, tờ bản đồ số 27(2)-2022 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 291 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Ngọ, thuộc thửa đất số 34, 35, tờ bản đồ số 42-2022 tại thôn An Hoà, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 590,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Thành, thuộc thửa đất số 300, 306, tờ bản đồ số 27(1)-2022, thửa số 155, tờ bản đồ 27(2)- 2022 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 396,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Hoàn, thuộc thửa đất số 364, tờ bản đồ số 27(1)-2022 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 141-160 of 2225<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >