• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi 1868 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tài Hín, thuộc thửa đất số 56; 63; 85; 86; 106, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 453.9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Khé (Vạng), thuộc thửa đất số 102, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 935.8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Pú, thuộc thửa đất số 2; 11, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32 (6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 394.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Vảng (Mủi), thuộc thửa đất số 6, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32 (6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 567.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Chìu, thuộc thửa đất số 110, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32 (9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3037.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Lý, thuộc thửa đất số 68; 84; 151; 69, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 769.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Kiếu, thuộc thửa đất số 69; 152; 48, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023; 11(02)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 351.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Chày, thuộc thửa đất số 112; 41, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(1)-2023; 11 (2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn ú, thuộc thửa đất số 128, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 11.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Phúc Nhàn, thuộc thửa đất số 3, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 170.3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Phúc, thuộc thửa đất số 3; 111, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(7)-2023; 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ thu hồi 4202 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Chày, thuộc thửa đất số 2; 11; 12; 13; 21; 91; 92, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(8) - 2023; 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 12159 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tài Minh, thuộc thửa đất số 52; 79; 42; 46; 116; 118; 126; 130; 131; 158; 168; 162; 138, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9) - 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 7211.5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tài Kim, thuộc thửa đất số 67; 70; 122; 153; 10, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023; 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng
 • QĐ Thu hồi 119 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Vảng, thuộc thửa đất số 50, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1958.5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Chắng, thuộc thửa đất số 2; 3; 37; 113; 17; 19; 21; 23; 24; 36, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(1)-2023; 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 369.8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Ngọc Chương, thuộc thửa đất số 59; 60; 61; 66; 85; 86, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 15.2 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Hánh, thuộc thửa đất số 83, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 80.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Lịch, thuộc thửa đất số 55, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(3)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 20.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bùi Văn Chính, thuộc thửa đất số 76, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • 81-100 of 1692<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >