• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Tổ dân phố 5 thị trấn Mậu A

Điện thoại

02163 834 106

Fax

02163 834 471

Đồng chí: Luyện Hữu Chung

Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại

0913348789

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VĂN YÊN KHÓA XVI (2020-2025) 

1

 

Luyện Hữu Chung

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

2

 

Vũ Minh Huê

Phó bí thư TT 

3

 

Hà Đức Anh

Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện

4

 

Lưu Trung Kiên

Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huyện

5

 

Lã Thị Liền

Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huyện

6

 

Phạm Xuân Sơn

Uỷ viên BTV

7

 

Nguyễn Thị Hải Yến

Uỷ viên BTV

 8 

 

Nguyễn Anh Tiến

Uỷ viên BTV

9

 

Triệu Tòn Triệu

Uỷ viên BTV

10

 

Trần Hiệp Sỹ

Uỷ viên BTV

11

 

Phạm Duy Thịnh

Uỷ viên BTV

12

 

Nguyễn Tiến Lực 

Uỷ viên BTV

13

 

Khổng Giang Lam

Uỷ viên BTV 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN YÊN KHÓA XVI (2020 - 2025)

1

 

 Luyện Hữu Chung

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

2

 

 Vũ Minh Huê

Phó bí thư TT  

3

 

 Hà Đức Anh

Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện

4
 Lưu Trung Kiên Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huyện
5
 Lã Thị Liền Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huyện

6

 

Phạm Xuân Sơn

Uỷ viên BTV

7

 

Nguyễn Thị Hải Yến

Uỷ viên BTV

8

 

Nguyễn Anh Tiến

Uỷ viên BTV

9

 

Triệu Tòn Triệu

Uỷ viên BTV

10

 

Lã Thị Liền

Uỷ viên BTV

11

 

Trần Hiệp Sỹ

Uỷ viên BTV

12

 

Phạm Duy Thịnh

Uỷ viên BTV

13

 

Nguyễn Tiến Lực

Uỷ viên BTV

14

 

Khổng Giang Lam

Uỷ viên BTV 

15

 

Doãn Văn Thủy

Ủy viên BCH

16

 

Trần Sỹ Nguyên

Ủy viên BCH

17

 

Đỗ Cao Quyền

Ủy viên BCH

18

 

Đỗ Văn Thành

Ủy viên BCH

19

 

Nguyễn Thị Vân

Ủy viên BCH

20

 

Lý Văn Ngọc

Ủy viên BCH

21

 

Cao Văn Chỉ

Ủy viên BCH

22

 

Nguyễn Bích Thảo

Ủy viên BCH

23

 

Chu Chính Sơn

Ủy viên BCH

24

 

Đỗ Quang Trung

Ủy viên BCH

25

 

Phạm Trung Kiên

Ủy viên BCH

26

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

Ủy viên BCH

27

 

Lưu Quang Lợi

Ủy viên BCH

28

 

Trần Việt Hà

Ủy viên BCH

29

 

Trần Ngọc Quang

Ủy viên BCH

30

 

Cao Ngọc Thắng

Ủy viên BCH

31

  Trần Đình Trọng Ủy viên BCH

32

 

Lê Văn Trường

Ủy viên BCH

33

 

Đặng Văn Lả

Ủy viên BCH

34

 

Mai Quốc Ngữ

Ủy viên BCH

35

 

Nguyễn Thượng Phi

Ủy viên BCH

36

 

Lê Huy

Ủy viên BCH

37

 

Phí Hùng Sơn

Ủy viên BCH

38

 

Lò Văn Mạnh

Ủy viên BCH

39

 

Bàn Tòn Sơn

Ủy viên BCH