• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên quyết tâm đạt Huyện nông thôn mới năm 2025
24/02/2021 2:17:00 CH
2362 lượt xem
In Đọc bài

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Văn Yên đề ra mục tiêu: “Đến năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.  Đây là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nông dân vùng đất quế Văn Yên để hướng đến mục tiêu mới trong giai đoạn mới.


Đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện uỷ Văn Yên tham gia làm đường GTNT cùng nhân dân tại xã Đông Cuông

Nhận thức tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới  Những năm qua, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã rà soát và điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời huy động mọi nguồn lực đầu tư thực hiện thông qua lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; huy động sự đóng góp của người dân, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp; Cùng với đó huyện đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua  "Huyện Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới", gắn với một số phong trào như: "Xây dựng giao thông nông thôn", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo"; phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" . Nhân dân các xã được nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ và phấn khởi, tích cực tham gia đóng góp công sức, vật tư, tiền của trong thực hiện chương trình;  vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng NTM được nâng lên.

 Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM với nhiều cách làm hay, sáng tạo; sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ; cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, giám sát làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi gồm hàng trăm công trình với trị giá hàng trăm tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp toàn huyện, đặc biệt trong xây dựng làm đường giao thông nông thôn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tham gia hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để hoàn thiện kết cầu hạ tầng nông thôn, có nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 1.427 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 694 tỷ đồng, chiếm 48,6%, nhân dân đóng góp 655 tỷ đồng, chiếm 46%, nguồn vốn hợp pháp khác 78 tỷ đồng, chiếm 5,4%; bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân hiến trên 176.000 m2 đất và trên 150.000 ngày công lao động. 

Với những giải pháp, bước đi, cách làm phù hợp, Văn Yên đã xây dựng NTM từ tiếng nói chung của ý Đảng lòng Dân. Vai trò của người dân trong xây dựng NTM được phát huy, lấy dân làm chủ thể, dựa vào sức dân. Đến hết năm 2020, huyện có 12/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 thôn NTM kiểu mẫu, 9 thôn NTM. Trong 5 năm qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn của huyện Văn Yên có bước chuyển mình rõ nét, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế nông thôn có bước chuyển dịch tích cực và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các thành phần kinh tế, các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn phát triển mạnh đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đặc biệt đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, thu hút được 17 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế hộ gia đình tiếp tục có bước phát triển mạnh, xuất hiện nhiều cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả, cho thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI xác định thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.  Trong số 12 xã còn lại của huyện, có tới 10 xã đặc biệt khó khăn, có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, còn một bộ phận người dân chưa chủ động, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất; năng lực của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế, hiệu quả công việc chưa cao…

Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2005, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân về xây dựng nông thôn mới; để người dân tự nhận thức rõ mình là chủ thể, với nguyên tắc “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý  và dân hưởng lợi”. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận và tinh thần, khát vọng trong xây dựng, đổi mới quê hương; Chú trọng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; huy động tối đa sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức xã hội, cộng động doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh. Lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý theo phương châm “ Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Huyện Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để mỗi ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có hoạt động cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua. Phấn đấu mỗi năm xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, để đến năm 2014, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM, quyết tâm đến năm 2025, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt trên 55 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020. 

Trong 5 năm tới, với truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng với những kinh nghiệm đã được tích lũy, Đảng bộ huyện Văn Yên quyết tâm nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Văn Yên trở thành điểm sáng về phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh và đạt huyện NTM vào năm 2025./.

 Bài, ảnh: Hồng Vân

 

đã tặng