• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
NHCSXH huyện Văn Yên: tín dụng xã hội tăng trưởng 7,3% trong 6 tháng đầu năm
Ngày xuất bản: 20/07/2021 4:08:00 CH
Lượt xem: 54


Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Yên  đã chủ động bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngành Ngân hàng, HĐQT NHCSXH của tỉnh, của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.


Giao dịch thường kỳ tại các xã Đại Sơn của Ngân hàng CSXH huyện Văn Yên

Đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt là 575 tỷ 239 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch giao, tăng 39 tỷ 044 triệu đồng so thời điểm cuối tháng 12/2020, tỷ lệ tăng trưởng  đạt 7,3%. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ ngân sách TW 509 tỷ 126 triệu đồng; Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 61 tỷ 215 triệu đồng; Nguồn vốn từ Ngân sách huyện là 4 tỷ 898 triệu đồng. 

Tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 110 tỷ 341 triệu đồng, với 2.273 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, doanh số cho vay tăng 30 tỷ 738 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Đã đưa tổng dư nợ tính đến 30/6/2021 đạt 572 tỷ 334 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ tích cực để các đối tượng chính sách phát triển SXKD, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới; trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ, thủ tục quy định, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là kịp thời triển khai thực hiện chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra ở các địa phương, những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và SXKD./.

 

Thu Nhài