• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Văn Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 05/05/2017 10:21:00 SA
Lượt xem: 634

 Những năm qua, Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể bán sát chương trình hành động cách mạng của Đoàn, qua đó tạo động lực để mỗi đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây đầu xuân 2017

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, trong thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong toàn huyện thường xuyên tăng cường các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục, bồi dưỡng về mục tiêu, lý tưởng, động cơ phấn đấu cho hàng ngàn thanh niên ưu tú phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và 818 đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên của Đảng CSVN phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quê hương, đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gắn việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Tuổi trẻ Văn Yên làm theo lời Bác”, “Xây dựng giá trị, hình mẫu thanh niên Văn Yên thời kỳ mới”, “Tăng cường rèn luyện thực hiện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn” và thực hiện các phong trào cách mạng trong thanh niên, nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, trong các đơn vị nhà trường, thường xuyên chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh gắn với phương pháp tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong một số môn học; thường xuyên chú trọng tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh như: Tìm hiểu các tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về Bác Hồ, kết hợp với các hình thức sinh hoạt đoàn, đội, sinh hoạt truyền thống và các cuộc thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" để tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, từ đó đã có tác động tích cực trong giáo dục ý thức tu dưỡng, rèn luyện của học sinh trong việc học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Bước vào thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, trên cơ sở các Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ; các cơ sở đoàn ở các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở đơn vị mình; xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cho sát hợp với tình hình và điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ sở. Tổ chức triển khai, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền các nội dung đã được nghiên cứu, quán triệt tại Hội nghị chủ chốt toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn đã căn cứ vào đặc điểm địa bàn, tình hình thực tế của địa phương đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 05 bằng các hình thức phù hợp, như: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổ chức theo cụm cơ sở, phối kết hợp triển khai, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đến nay các cơ sở Đoàn cũng đã ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình cơ sở, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân là yêu cầu quan trọng trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia các phong trào hoạt động ở cơ sở của cán bộ, đoàn viên và thanh niên.

Căn cứ vào yêu cầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các Kế hoạch, Hướng dẫn của Huyện ủy, 100% các tổ chức đoàn cơ sở đã xây dựng Kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05 và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 ở đơn vị, địa phương mình. Đồng thời chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn, hội trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; quán triệt, phổ biến đến đoàn viên, hội viên trong tổ chức. Theo đó, Đoàn các địa phương đã thực hiện tốt việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, các Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch toàn khóa, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền của Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên đạt tỷ lệ 96,5%. Nhiều tổ chức đoàn cơ sở trong toàn huyện đã kịp thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi đoàn định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý; ở một số cơ quan đã lồng ghép đưa vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và ý thức, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí Lê Văn Quyền - Phó bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Văn Yên cho biết: “Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Văn Yên đã bám sát theo tinh thần Chỉ thị 05, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Đoàn thanh niên từ huyện tới cơ sở sẽ bám sát vào các chương trình hành động cách mạng của đoàn để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ đoàn, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ sở đoàn. Các cơ sở đoàn đã và đang đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức đoàn, mọi cán bộ, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn từ huyện tới cơ sở tập trung xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa và có tác dụng giáo dục thực tiễn sinh động ngay tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua của đoàn ; kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến”.

            Hiện nay, các cơ sở Đoàn đã ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, đạt tỷ lệ 100%; 100% cán bộ đoàn và bí thư các chi đoàn thuộc các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký thực hiện với cấp ủy, cơ quan và với tổ chức đoàn. Kế hoạch cá nhân của cán bộ, đoàn viên đã cơ bản bám sát kế hoạch của tập thể, chức trách, nhiệm vụ được phân công và hạn chế của bản thân để xác định việc làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, BTV, BCH các cơ sở đoàn cũng đã tiến hành rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đoàn các cấp. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ, đoàn viên, hội viên nhằm góp sức trẻ xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Bài, ảnh: Thu Nhài