• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đảng bộ huyện Văn Yên vận dụng linh hoạt sáng tạo Chỉ thị 05 vào thực tế cuộc sống
Ngày xuất bản: 14/06/2017 10:09:00 SA
Lượt xem: 2817

            Thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tìm hiểu việc triển khai thực hiện, cũng như kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở Đảng bộ huyện Văn Yên, phóng viên Đài TT - TH Văn Yên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên.

Đ/c Trần Huy Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

            PV: Thưa đồng chí Bí thư Đảng bộ huyện Văn Yên, xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Văn Yên trong thời gian qua?

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Ban thường vụ huyện ủy Văn Yên và các cấp, các ngành trong toàn huyện đã kịp thời xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống kế hoạch và các hướng dẫn triển khai thực hiện đến tất cả các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện; đồng thời đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) vào chương trình công tác của cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, thông qua đó, các cấp, các ngành đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ đề ra như việc: Tổ chức học tập, quán triệt chuyên để xuyên suốt toàn khóa và chuyên đề năm 2017; Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; Xây dựng kế hoạch cá nhân học tập bà làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách của Bác; Tổ chức ký cam kết thực hiện nghị quyết Trumg ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xác định khâu đột phá và giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ đạo các cấp sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác.

PV: Vâng, vậy các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Trên cơ sở nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để vận dụng vào đời sống, công tác và ứng xử xã hội…Được thể hiện rõ nhất ở việc từng cá nhân đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từng cán bộ, đảng viên ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và từng cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

            PV: Từ việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ đã tạo ra những chuyển biến như thế nào trong tư tưởng và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện?

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Có thể đánh giá, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Văn Yên trong thời gian qua không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, do đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng từng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Sự chuyển biến rõ nét nhất, đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, kiêm tốn, tận tụy, trung thực và niêm khiết; Cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, gần dân, trọng dân, vì nhân dân, nói đi đôi với làm.

            PV: Vâng, thưa đồng chí, có thể khẳng định tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trên địa bàn huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả nhất định. Vậy trong thời gian tới, để Chỉ thị 05 tiếp tục đi sâu vào thực tế cuộc sống, Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào những việc gì để cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề xuyên suốt toàn khóa và chuyên đề hàng năm theo chỉ đạo của Trung ương; Nâng cao hiệu quả của việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, cũng như cá nhân đảng viên ký cam kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục xác định rõ khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt ở từng cơ sở; Kịp thời chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các đị phương, cơ quan, đơn vị, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lấy kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, Đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Bài, ảnh: Thu Nhài - Mỹ Vân