• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Yên năm 2016
Ngày xuất bản: 04/05/2017 2:01:00 CH

 

Tháng

Tên văn bản

 

Nội dung

1

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2 năm 2016

Tải về

2

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo

Tải về

3

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo

Tải về

4

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo

Tải về

5

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo

Tải về

6

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Tải về

7

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo

Tải về

8

BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016; nhiệm vụ chủ yếu 4 tháng cuối năm 2016

Tải về

9

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2016

Tải về

10

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016; nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới

Tải về

11

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016; nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới

Tải về

12

BC Tình hình, kết quả kinh tế - xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

 

Tải về

Báo cáo khác