• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc kiện toàn Tổ tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã huyện Văn Yên
Ngày xuất bản: 04/05/2017 9:22:00 CH

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN YÊN

Số: 328/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                   Văn Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2017

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Tổ tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã

huyện Văn Yên

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN

 

 

  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/09/2015;

          Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND huyện Văn Yên về ban hành Chương trình hành động "Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh" huyện Văn Yên, giai đoạn 2015 - 2020;

          Căn cứ Quyết định số: 318/QĐ-UBND, ngày 04/03/2016 của UBND huyện Văn Yên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động "Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh" huyện Văn Yên;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã huyện Văn Yên, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Hà Đức Anh, PCT UBND huyện,

Tổ trưởng.

2. Ông Lưu Trung Kiên, Trưởng phòng KT&HT,

Tổ phó TT.

3. Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng TN&MT,

Tổ phó.

4. Bà Nguyễn Bích Thảo, Trưởng phòng TCKH,

Tổ phó.

5. Ông Khổng Giang Lam, Trưởng phòng NN&PTNT,

Tổ phó.

6. Ông Lưu Ngọc Hoàn, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế,

Tổ phó.

7. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc VP ĐKĐĐ&PTQĐ,

Tổ phó.

8. Ông Đỗ Trần Ngọc, Trưởng phòng Tư pháp,

Ủy viên.

9. Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng LĐTB&XH,

Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó CVP HĐND, UBND,

Ủy viên.

11. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng KT&HT,

Ủy viên.

12. Ông Hà Trung Kiên, Phó Trưởng phòng VHTT,

Ủy viên.

13. Ông Trần Sỹ Nguyên, Trưởng Đài TT-TH,

Ủy viên.

14. Ông Phạm Thế Minh, Đội trưởng Đội QLTT số 4,

Ủy viên.

15. Ông Tô Minh Đức, GĐ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT,

Ủy viên.

16. Ông Nguyễn Đắc Thắng, GĐ Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT,

Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Điện lực Văn Yên,

Ủy viên.

18. Ông Lê Văn Trường, Trưởng phòng Nội vụ,

Ủy viên.

 19. Mời ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ huyện tham gia làm Ủy viên.

Điều 2. Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiệm vụ:

- Thông tin kịp thời, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu đề xuất với UBND huyện để tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích đầu tư và hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã trình tự, thủ tục hồ sơ dự án và các thủ tục hành chính khác có liên quan; chỉ đạo, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai, dịch vụ điện, nước, nhằm thu hút mạnh mẽ sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại huyện Văn Yên.

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn để tham mưu, đề xuất với UBND huyện xem xét giải quyết.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, nghành của tỉnh để tranh thủ các chương trình dự án nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển; đồng thời tham mưu cho UBND huyện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của huyện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, định kỳ tiến hành họp giao ban để đánh giá kết quả và đề ra phương hướng hoạt động.

- Giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng đảm nhiệm là cơ quan thường trực của Tổ, có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, tổng hợp các thông tin có liên quan, báo cáo Tổ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này thay thế Quyết định số 726/QĐ-UBND, ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND huyện Văn Yên./. 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Yên Bái;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Tổ chức, cá nhân có tên tại  Điều 3;

- Các DN, HTX trên địa bàn huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, TH.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hải

 

(tệp đính kèm tải về)