• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Kết luận của đồng chí Hà Đức Anh, PCT Thường trực UBND huyện tại phiên họp tổng kết hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Ngày xuất bản: 04/05/2017 9:41:00 CH

 

UBND HUYỆN VĂN YÊN

VĂN PHÒNG

Số: 21/TB-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Văn Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hà Đức Anh, PCT Thường trực UBND huyện

tại phiên họp tổng kết hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017


Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện; Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã huyện Văn Yên. Ngày 23/02/2017, Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã huyện Văn Yên đã tổ chức phiên họp thành viên của Tổ để đánh giá kết quả hoạt động năm 2016; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Hà Đức Anh, PCT Thường trực UBND huyện, Tổ trưởng Tổ tư vấn chủ trì phiên họp.

Sau khi nghe Thư ký Tổ tư vấn trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ năm 2016; phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các nhà đầu tư nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu năm 2017, đồng chí Hà Đức Anh, PCT Thường trực UBND huyện, Tổ trưởng Tổ tư vấn thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị là thành viên Tổ như sau:

1. Về dự thảo các văn bản trình tại phiên họp

Nhất trí cơ bản với dự thảo báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tổ tư vấn; dự thảo Kế hoạch tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các nhà đầu tư nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu năm 2017. Giao cho Văn phòng HĐND, UBND huyện nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp để hoàn hiện báo cáo, trình Tổ trưởng ký ban hành; đồng thời hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các nhà đầu tư nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu năm 2017 trình xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy. Yêu cầu hoàn thành các nội dung trên trong tháng 2/2017.

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thành viên Tổ

a) Văn phòng HĐND, UBND huyện

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định kiện toàn Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã huyện Văn Yên; tham mưu cho Tổ trưởng Tổ tư vấn điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ (lưu ý bổ sung nhiệm vụ cho mỗi thành viên của Tổ theo dõi, phụ trách loại hình, nhóm doanh nghiệp nhất định). Yêu cầu hoàn thành trong tháng 3/2017.

 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên của Tổ tư vấn để tham mưu cho UBND huyện xây dựng dự thảo Báo cáo về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tại địa phương năm 2016. Yêu cầu hoàn thành dự thảo báo cáo trước ngày 03/3/2017.

 

b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Hiệp hội doanh nghiệp Quế huyện Văn Yên theo hướng tách làm 3 tổ chức Hội (Hội trồng Quế, Hội chế biến Quế, Hội thu mua Quế). Yêu cầu tham mưu hoàn thành để trình xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy trong quý 2/2017.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin định kỳ hàng tuần về giá các sản phầm từ Quế và giá của một số mặt hàng nông sản khác là thế mạnh của huyện (tại địa phương huyện Văn Yên và tại một số thị trường trong và ngoài nước); yêu cầu việc cung cấp những thông tin trên cho doanh nghiệp phải thực hiện bằng văn bản hoặc đăng tải trên trang thông tin của huyện. Yêu cầu triển khai ngay từ ngày 01/3/2017.

- Chủ trì thiết kế và chuẩn bị đủ các tài liệu, giấy tờ có liên quan gửi cho đại biểu dự gặp mặt các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các nhà đầu tư nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu năm 2017. Yêu cầu hoàn thành xong trước ngày 03/3/2017.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch tổng rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (lưu ý nên thiết kế biểu mẫu phù hợp để tạo thuận lợi trong quá trình rà soát, tổng hợp, đánh giá). Yêu cầu hoàn thành trong tháng 3/2017.

- Sưu tầm và sao in các văn bản về chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của UBND tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực để gửi đến đại biểu dự buổi gặp mặt các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các nhà đầu tư do UBND huyện tổ chức trong tháng 3/2017.

d) Phòng Văn hóa Thông tin

Chủ trì phối hợp với Trung tâm CNTT&TT tỉnh Yên Bái để xây dựng một số site nhỏ về: thông tin các doanh nghiệp của huyện, thông tin các sản phẩm, giá cả các sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện,.... tích hợp trên Trang thông tin điện tử của huyện. Yêu cầu hoàn thành trong quý 1/2017.

e) Các cơ quan, đơn vị là thành viên Tổ tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động tổng hợp thông tin, kết quả tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị mình gửi báo cáo Tổ trưởng Tổ tư vấn để làm cơ sở xây dựng dự thảo Báo cáo phục vụ buổi gặp mặt các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các nhà đầu tư nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu năm 2017. Yêu cầu hoàn thành và gửi báo cáo về Văn phòng HĐND, UBND huyện trước ngày 01/03/2017.

          Văn phòng HĐND, UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Hà Đức Anh, PCT Thường trực UBND huyện, Tổ trưởng Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã huyện Văn Yên tại phiên họp thành viên Tổ tư vấn ngày 23/02/2017 để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

 Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các đ/c thành viên Tổ tư vấn;

- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúc Mạnh

(đính kèm tệp tải về)