• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đảng bộ huyện Văn Yên thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết đại hội XII của Đảng
Ngày xuất bản: 13/11/2020 8:36:00 CH
Lượt xem: 60


Với 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, phát triển giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động; Tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư vào các lĩnh vực: giáo dục, y tế, du lịch, hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

Đường bê tông phong quang, sạch đẹp đã có ở hầu khắp các các địa bàn dân cư của huyện Văn Yên

Đường bê tông phong quang, sạch đẹp đã có ở hầu khắp các các địa bàn dân cư của huyện Văn Yên

Trên cơ sở 3 khâu đột phá chiến lược của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, huyện Văn Yên đã xác định rõ những nội dung, lộ trình để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá. Trước hết, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Hiện tại huyện Văn Yên luôn duy trì vị trí đứng trong tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối các huyện, thị, thành phố. Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã duy trì hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt các thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 99%. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức, bộ máy biên chế cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chú trọng việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan, tổ chức theo hướng khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, sâu sát, đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, xử lý vi phạm. 

Thực hiện đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Trong 5 năm trở lại đây, Văn Yên đã ưu tiên đầu tư nguồn lực hợp lý cho giáo dục và đào tạo ở tất cả các bậc học, nhất là ở các xã vùng cao. Đến nay toàn huyện có 31/63 trường đạt chuẩn quốc gia; số lượng học sinh giỏi các cấp tăng dần qua từng năm, cơ sở vật chất cho các trường, nhất là các trường ở vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, đảm bảo các điều kiện tối thiểu phục vụ mọi hoạt động của nhà trường. Tỷ lệ học sinh hoàn thành các cấp học đạt và vượt mục tiêu đề ra.  Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc ở 27/27 xã, thị trấn. Công tác khuyến học, khuyến tài, hướng nghiệp nghề, tăng cường phân luồng học sinh, khuyến khích học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh

Bên cạnh đó việc rà soát, cử cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ trong nguồn quy hoạch các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 88,5%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên là 82,2%. Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến thôn đã thường xuyên được quan tâm, trú trọng. Chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động ngày càng được nâng cao. Cụ thể, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ tăng từ 24,2% năm 2015 lên 31% năm 2020. Tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm từ 73,5% năm 2015 xuống 67,4% năm 2020; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng từ 26,5% năm 2015 lên 32,6% năm 2020

Với khâu đột phá: Tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư vào các lĩnh vực: giáo dục, y tế, du lịch, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Huyện Văn Yên đã và đang sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huy động sự đóng góp tích cực của nhân dân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua toàn huyện đã kiên cố hóa được 259,6 km đường giao thông nông thôn, 75,7km đường giao thông đặc thù, mở mới và mở rộng 50km đường đến các thôn bản, thi công 26 cầu, ngầm tràn với tổng giá trị thực hiện đạt trên 218,3 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước hỗ trợ 171,2 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 47,1 tỷ đồng. Cùng với đó, nhân dân đã hiến 172.203 m2 đất để làm đường. Đến nay tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên đã đạt gần 50% tương được với 563,5 km/1.167 km. Ước tính đến hết năm 2020, toàn huyện sẽ có 13 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, 14 xã hoàn thành tiêu chí về điện, 24 hoàn thành tiêu chí thủy lợi, 13 xã hoàn thành tiêu chí trường học; 14 xã hoàn thành tiêu chí văn hóa, 21 xã hoàn thành tiêu chí chợ, 17 xã hoàn thành tiêu chí nhà ở. Huyện Văn Yên đã phối hợp tốt với ngành điện để phát triển hạ tầng, mở rộng phạm vi cấp điện, đến nay 100% các xã, thị trấn có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, 145/161 thôn có điện quốc gia; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 90,6%. 

Với những kết quả đã đạt được và trên cơ sở 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá gắn với 5 chương trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sát thực tế. Đồng chí Luyện Hữu Chung – Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết: “Huyện sẽ thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển nhanh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể;Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị và hạ tầng cụm công nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến, tạo sức mạnh nội sinh thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; Xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững ; Cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển dịch mạnh kinh tế lâm nghiệp bền vững; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản, đưa Văn Yên trở thành trung tâm chế biến quế công nghệ cao, có giá trị, xây dựng thương hiệu trong và ngoài nước; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; Phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết XII của Đảng, Văn Yên đã có nhiều đổi thay, cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,5 triệu đồng, huyện đã triển khai xây dựng được 6 chuỗi giá trị và 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ; Xây dựng được 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới:Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của cả giai đoạn đạt 6,3%...Đây cũng sẽ là động lực quan trọng  để Văn Yên tiếp tục có những bước phát triển mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo./.

Bài, ảnh: Thu Nhài